Opera Hotel 53, B. Khmelnitskoho, Kiev 01054, Ukraine